Kjøpsbetingelser for Grüner Ishockey

1. Virkeområde

Disse vilkårene gjelder for betaling av alle kjøp gjennom Grüner Ishockey (organisasjonsnummer 992 204 877) sin nettside grunerishockeyil.weborg.no.
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter.

Disse betalingsbetingelsene innebærer således ingen begrensninger i de lovbestemte rettighetene, men gir informasjon om partenes viktigste rettigheter og plikter, delvis som supplement til lovgivningen på området.

2. Priser og betalingsvilkår

Gjeldende medlems- og treningskontingenter for Grüner Ishockey fremkommer på Grüner Ishockey sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningskontingentene; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser.

Priser på alle øvrige produkter og tjenester fremkommer på Grüner Ishockey sin nettside.

All betaling kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

3. Medlemsdata

Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

4. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Grüner Ishockey er ansvarlig for rettidig betaling i samsvar med de bestillinger kunden har foretatt via nettsiden.

Ansvaret omfatter også uvedkommende tredjemenns bruk av kundens tilgang, herunder bestilling/kjøp av medlemskap/treningsrettigheter/øvrige produkter, med mindre det kan påvises at dette ikke er muliggjort gjennom uaktsomhet fra kundens side.

5. Oppsigelse av medlemskapet

Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år.

Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Grüner Ishockey med virkning fra 1. januar påfølgende kalenderår.

Ifølge LOVNORM FOR IDRETSLAG §3 pkt. 5:

"Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt."

Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, jf. punkt 7 nedenfor, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i Grüner Ishockey innebære at kunden har rett til å få refundert allerede innbetalt medlems- eller treningskontingent for inneværende periode.

6. Reklamasjon

Ved reklamasjon over mangler, for eksempel manglende/feilaktig registrering hos Grüner Ishockey etter at kunden har innbetalt avgift/kontingent, må kunden innen rimelig tid etter at han/hun burde oppdaget mangelen gi beskjed til Grüner Ishockey.

7. Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp, og gir fri angrerett innenfor 14 dager.

8. Endring av vilkårene

Grüner Ishockey forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.